​ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤο πλάνο εργασίας οργανώνεται σε οκτώ (8) ενότητες εργασίας (ΕΕ), συνολικής διάρκειας 24 μηνών, κάθε μια από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους εργασίες (Δραστηριότητες), οι οποίες μπορεί να οδηγούν στην επίτευξη περισσότερων του ενός στόχου. Κάθε ΕΕ ολοκληρώνεται με την υποβολή των σχετικών Παραδοτέων (Π).
EΕ1 Συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση των διαφορετικών τρόπων εντοπισμού της χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας με βάση τις τεχνολογίες εγγύτητας (Μ1-Μ3)
Π1.1 Ανασκόπηση state of the art των τεχνολογιών εγγύτητας (proximity technologies)
Π1.2 Πρωτόκολλα επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων σε συσκευές με χρήση τεχνολογιών εγγύτητας
EΕ2 Καταγραφή όλων των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και των διαδικασιών τήρησης τους (Μ4-Μ6)
Π2.1 Αναφορά για τα ΜΑΠ ανά κατηγορία επαγγέλματος (Έκθεση τεκμηρίωσης δεδομένων)
Π2.2 Αναφορά με τις διαδικασίες τήρησης των ΜΑΠ (Έκθεση τεκμηρίωσης διαδικασιών)
Π2.3 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί τήρησης των κανόνων για τα ΜΑΠ
EΕ3 Προμήθεια εξοπλισμού βασισμένο σε τεχνολογίες εγγύτητας για τις δοκιμές υλοποίησης (Διάρκεια: Μ7-Μ8)
Π3.1 NFC ετικέτες, Beacons, RFID tags, RFID readers, Smart Watches, Wearables (Εγχειρίδια εξοπλισμού)
EΕ4 Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών (Μ4-Μ8)
Π4.1 Αναφορά λειτουργικών Προδιαγραφών, αρχιτεκτονικής πλατφόρμας και υποσυστημάτων και περιπτώσεις χρήσης
Π4.2 Αναφορά Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου
Π4.3 Αναφορά για την διασύνδεση με τρίτα συστήματα μέσω Web Services (API)
EΕ5 Ανάπτυξη Συστήματος (Μ9-Μ20)
Π5.1 Υ/Σ καταγραφής και διαχείρισης των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) – Υ/Σ1
Π5.2 Υ/Σ συλλογής δεδομένων χρήσης ατομικών μέσων προστασίας μέσω τεχνολογιών εγγύτητας και φορητών συσκευών-Υ/Σ2
Π5.3 Υ/Σ ειδοποίησης ελλιπούς χρήσης ΜΑΠ με χρήση κεντρικού Dashboard για τα alerts - Υ/Σ3
Π5.4 Υ/Σ ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων - Υ/Σ4
Π5.5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων
Π5.6 Υλοποίηση διεπαφής για τις διασυνδέσεις με τα τρίτα συστήματα (Web API)
ΕΕ6 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος (Διάρκεια: Μ21-Μ23)
Π6.1 Σενάρια ελέγχου και πιλοτική λειτουργία συστήματος
Π6.2 Τεκμηρίωση και Εγχειρίδιο Συστήματος
Π6.3 Αξιολόγηση Συστήματος
ΕΕ7 Εμπορική εκμετάλλευση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (Μ1-Μ24)
Π7.1 Πλάνο επικοινωνίας αποτελεσμάτων του έργου
Π7.2 Διαδικτυακός Τόπος του προϊόντος
Π7.3 Εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα
Π7.4 Δράσεις Δημοσιότητας και επικοινωνίας
ΕΕ8 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (Μ1-Μ24)
Π8.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις